ประวัติของศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทย - เมียนมา

Release Date : 09-12-2020 00:00:00
ประวัติของศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทย - เมียนมา

เพื่อแก้ปัญหาการทำประมงในพื้นที่ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ ดังนี้

               ใน ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๙ คณะรัฐมนตรีมีมติ ให้จัดหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาการทำประมงไทย - พม่า 
ที่จังหวัดระนอง และเห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทย - พม่า(ศปชล.ทพ.) จังหวัดระนอง โดยให้เป็นหน่วยอำนวยการด้านนโยบายในระดับพื้นที่และเป็นหน่วยประสานการปฏิบัติกับฝ่ายพม่า  เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้ง ในการทำประมงตามแนวชายแดนทางทะเล ไทย - พม่า ตามมติที่ประชุมหารือ ฯ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงานและสวัสดิการ สังคม และสำนักงบประมาณ) เสนอ

                อนุมัติ ทร. ลง  ๑๖ ก.ย.๕๘  ให้เปลี่ยนชื่อหน่วย จาก "ศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทย - พม่า" เป็น "ศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทย - เมียนมา" และให้เปลี่ยนชื่อย่อ จาก "ศปชล.ทพ."  เป็น  "ศปชล.ทม.”